algemene
voorwaarden

De Pont | Reijrink is een maatschap van natuurlijke personen en rechtspersonen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 55908713. De algemene voorwaarden van De Pont | Reijrink, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, staan op deze pagina vermeld.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 De De Pont | Reijrink Advocaten

 1. De Pont | Reijrink Advocaten is een samenwerkingsverband tussen (1) de openbare maatschap De Pont | Reijrink (KvK 55908713) en (2) Paul van der Loo Advocatuur (KvK 66717272) en (3) Hans Tigchelaar Advocatuur (KvK 76813215), dat zich ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk. De Pont|Reijrink Advocaten is gevestigd te Tilburg.

Artikel 2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en De Pont | Reijrink Advocaten gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van De Pont | Reijrink Advocaten, doch tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken bij de door De Pont | Reijrink Advocaten te verrichten dienstverlening. Daaronder worden nadrukkelijk tevens verstaan maten, vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor De Pont | Reijrink Advocaten werkzaam zijn alsmede hun erfgenamen.

Artikel 3 De opdracht

 1. Opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan De Pont | Reijrink Advocaten en worden uitsluitend geacht aanvaard te zijn door De Pont | Reijrink Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is de opdracht door één of meerdere bepaalde personen te laten uitvoeren. De Pont | Reijrink Advocaten bepaalt welke persoon cq personen de opdracht uitvoert. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. De Pont | Reijrink Advocaten zal, alvorens één of meerdere personen bij de opdracht te betrekken, welke niet, direct of indirect, aan De Pont | Reijrink Advocaten is dan wel zijn verbonden, daarover in overleg treden met de opdrachtgever. Indien dit overleg ertoe leidt dat niet aan De Pont | Reijrink Advocaten verbonden personen bij de opdracht worden betrokken, zal iedere aansprakelijkheid voor fouten, gemaakt door deze niet aan De Pont | Reijrink Advocaten verbonden personen, integraal zijn uitgesloten.
 3. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft De Pont | Reijrink Advocaten het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. De Pont | Reijrink Advocaten zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.
 4. Het bovenstaande geldt ook bij de opzegging van de opdracht door de opdrachtgever.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen aan opdrachtgevers zijde, waaronder te verstaan de betaling van factuurbedragen, en eventuele verschuldigde kosten en renten.

Artikel 4 De uitvoering

 1. De overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en De Pont | Reijrink Advocaten wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van De Pont | Reijrink Advocaten geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient De Pont | Reijrink Advocaten te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, direct of indirect, door de werkzaamheden die De Pont | Reijrink Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt De Pont | Reijrink Advocaten de ter zake geldende regelgeving in acht.
 3. De Pont | Reijrink Advocaten zal zich naar de norm van een redelijk en bekwaam handelend advocaat inspannen om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat ook wordt bereikt.
 4. De communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen De Pont | Reijrink Advocaten en de opdrachtgever, waaronder mede te verstaan de verzending van berichten, documenten, bescheiden, alsmede facturen, herinneringen en/of aanmaningen, geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Data-uittreksels uit de computersystemen van de De Pont | Reijrink Advocaten leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door haar verzonden en ontvangen elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd.

Artikel 5 Honorarium en verschotten

 1. De Pont | Reijrink Advocaten verricht werkzaamheden voor de opdrachtgever waarvoor de Pont | Reijrink Advocaten een honora-rium in rekening brengt. Dit honorarium wordt vermeerderd met 21% BTW en een kantooropslag van 5%. Daarnaast worden eventuele verschotten, zijnde onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, salaris en reis- en verblijfskosten van derden, eveneens bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een honorarium berekend conform het in de opdracht bevestiging vermelde uurtarief. Bij verschil van mening over de hoogte van het uurtarief beslist De Pont | Reijrink Advocaten bindend.
 3. De Pont | Reijrink Advocaten is bevoegd het overeengekomen uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen, welke aanpassing ten minste 5 % mag bedragen.
 4. Honorarium en verschotten mogen en zullen tussentijds en bij voorkeur maandelijks in rekening gebracht worden. Door de opdrachtgever betaalde voorschotten worden verrekend bij tussentijdse- en einddeclaraties.

Artikel 6 De betaling

 1. Declaraties van De Pont | Reijrink Advocaten dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. De opdrachtgever heeft nadrukkelijk geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de betaling.
 2. De Pont | Reijrink Advocaten is bevoegd haar declaraties te verrekenen met de voor de opdrachtgever ontvangen gelden, ook als deze ontvangen worden door de Stichting Beheer Derdengelden De Pont | Reijrink. De opdrachtgever machtigt De Pont | Reijrink Advocaten daartoe uitdrukkelijk.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft De Pont | Reijrink Advocaten het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aan-sprakelijk te zijn voor de gevolgen van de opschorting.
 4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal tevens, aldus vanaf veertien dagen na factuurdatum, de wettelijke (handels) rente, verschuldigd zijn.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zal De Pont | Reijrink Advocaten gerechtigd zijn tevens kosten van invordering, zowel in- als buiten rechte, in rekening te brengen, welke tenminste zullen bedragen 10 % van de verschuldigde hoofdsom. Voorts is opdrachtgever verplicht de werkelijk gemaakte advocaatkosten bij een procedure te vergoeden als deze de toe te wijzen proceskosten veroordelingen overschrijden.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, welke aansprakelijkheid van De Pont | Reijrink Advocaten met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico van De Pont | Reijrink Advocaten.
 2. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid voor enige gebeurtenis, welke om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de door De Pont | Reijrink Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de aansprakelijkheid van De Pont | Reijrink Advocaten beperkt tot een bedrag gelijk aan het tot aan het moment van de gebeurtenis aan de opdrachtgever gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).
 3. Indien een door De Pont | Reijrink Advocaten ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid beperkt, op welke wijze dan ook, zal De Pont | Reijrink Advocaten bevoegd zijn deze aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden zonder vooroverleg met de opdrachtgever.
 4. De Pont | Reijrink Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon en/of de derde kan worden verhaald.
 5. De opdrachtgever vrijwaart De Pont | Reijrink Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door De Pont | Reijrink Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de door De Pont | Reijrink Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Pont | Reijrink Advocaten . De Pont | Reijrink Advocaten is te allen tijde gerechtigd, indien en voor zover mogelijk, geleden schade aan de zijde van opdrachtgever waarvoor De Pont | Reijrink Advocaten aantoonbaar aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkig geleverde prestaties.

Artikel 8 Reclames en/of klachten

 1. De Pont | Reijrink Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6:28 van de Verordening op de advocatuur, welke regeling van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen De Pont | Reijrink Advocaten en de opdrachtgever.
 2. Een reclame met betrekking tot geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na de geleverde prestatie, dan wel uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van een gebrek in de geleverde prestatie indien de opdrachtgever aantoont dat zij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan De Pont | Reijrink Advocaten te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enig gebrek in de geleverde prestatie.
 3. Een reclame ten aanzien van een door De Pont | Reijrink Advocaten aan de opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
 4. Een reclame als bedoeld onder lid 2 of lid 3 van dit artikel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle aan de opdrachtgever in dat kader toekomende rechten. Vorderingsrechten uit hoofde van terechte reclames en/of klachten vervallen uiterlijk zes (6) maanden na de geleverde prestatie door De Pont | Reijrink Advocaten.

Artikel 9 Privacy

 1. Bij de uitvoering van de opdracht door De Pont | Reijrink Advocaten kan het noodzakelijk zijn dat zij persoonsgegevens verwerkt die toebehoren aan opdrachtgever. De opdrachtgever De Pont | Reijrink Advocaten door haar opdracht toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en deze gegevens te verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht of werkzaamheden alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die doeleinden die met nadere onderlinge instemming worden bepaald.
 2. De Pont | Reijrink Advocaten zal passende, technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De Pont | Reijrink Advocaten zal bij de inschakeling of samenwerking met derden erop toezien dat de ingeschakelde derden overeenkomstig voldoen aan de betreffende verplichtingen.
 3. Als verwerker (in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zal De Pont | Reijrink Advocaten de opdrachtgever in staat stellen om te voldoen aan haar verplichting tot het melden van datalekken. De Pont | Reijrink Advocaten informeert de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na constatering van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en de opdrachtgever verleent De Pont | Reijrink Advocaten alle medewerking bij het onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde inbreuk en de gevolgen daarvan.

Artikel 10 Toepasselijk recht en relatieve competentie

 1. Op alle tussen De Pont | Reijrink Advocaten en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen De Pont | Reijrink Advocaten en de opdrachtgever, is uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd daarvan kennis te nemen, dan wel ter uitsluitende keuze van De Pont | Reijrink Advocaten de rechtbank die volgens de vigerende competentieregels bevoegd is.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. In geval van verschil of strijdigheid tussen de Engelse tekst en de Nederlandse tekst van bepaling uit de algemene voorwaarden of de uitleg ervan, is te alle tijden de Nederlandse tekst bindend.